Skip to content

Tag: vai trò giới

The W 101 0

Bản dạng giới là gì?

Một xã hội bao gồm những cá thể đóng các vai trò xã hội khác nhau. Những vai trò này tạo nên nghề nghiệp của chúng ta (chính trị gia, giáo viên, bác sĩ, nông dân), thiết lập nên những cấu trúc trong gia đình (mẹ, anh trai, con gái, chú), và thiết lập những thuật ngữ sử dụng trong các mối quan hệ nhóm và cá nhân (chính nguyền và cử tri, chính trị gia và người bầu cử, giáo viên và học sinh). Những vai trò này được thiết lập một cách ngấm ngầm để giúp chúng ta hiểu và thúc đẩy trật tự trong xã hội. Có những nhu cầu xã hội cần được đáp ứng, và […]