Skip to content

Tag: chính trị

The W 101 0

Vì sao lại nói “Mọi trải nghiệm cá nhân đều mang tính chính trị”?

Là một trong những khẩu hiệu quan trọng nhất tạo ra bởi các nhà nữ quyền, “Personal is political”, tạm dịch: Mọi trải nghiệm cá nhân đều mang tính chính trị, có nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, các nhà nữ quyền xét đến sự phân chia giữa cá nhân và chính trị, hay khu vực riêng tư và công cộng. Chúng ta cảm thấy mọi thứ ở cộng đồng đều có ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và riêng tư của mỗi chúng ta và ngược lại. Các lĩnh vực và khu vực công đồng hay riêng tư không hề tách biệt, nó lồng vào nhau ở mọi thời điểm. Chính sách công, các cuộc tranh luận, các chương trình […]