Skip to content

Month: March 2018

Sóng 0

Dự án STIC – Nâng cao năng lực và nhận thức cho thanh niên về bình đẳng giới

STIC (Strengthening The Implementation of CEDAW in Vietnam) là dự án hợp tác giữa YChange và CGFED nhằm Đẩy mạnh Việc Triển khai Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) ở Việt Nam, nhằm mục đích tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho nhóm thanh niên về bình đẳng giới và việc áp dụng công ước CEDAW trong vận động vì bình đẳng giới, đồng thời trang bị các kĩ năng vận động cũng như nâng cao nhận thức cho người lao động nữ nhập cư về các vấn đề xuất khẩu lao động, quyền của người lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. […]