Nền tảng xây dựng chế độ phụ quyền

Chúng ta có thể nói rằng việc nam giới nắm quyền kiểm soát toàn bộ những thiết chế này đem lại lợi ích trực tiếp cho họ?

Một cách tổng quát, thì có thể. Đàn ông hưởng lợi không chỉ trên phương diện sở hữu đặc quyền hay quyền kiểm soát, mà cả về mặt kinh tế hay vật chất cũng vậy. Chế độ phụ quyền có một nền tảng vật chất. Đây là điều mà Sylvia Walby muốn ám chỉ khi bà nói rằng phụ nữ thuộc tầng lớp lao động sản xuất còn đàn ông thuộc tầng lớp chiếm hữu.

Heidi Hartmann, một học giả nữ quyền, người nhìn ra mối liên kết chặt chẽ giữa chế độ phụ quyền và chủ nghĩa tư bản, nói rằng:

“Nền tảng vật chất mà chế độ phụ quyền được xây đắp nên chủ yếu dựa trên quyền kiểm soát của đàn ông đối với khả năng lao động của phụ nữ. Đàn ông duy trì quyền kiểm soát này bằng cách loại bỏ quyền tiếp cận của phụ nữ đối với những nguồn lực sản xuất thiết yếu (ví dụ như các công việc được trả lương trong các xã hội tư bản) và bằng cách thắt chặt hoạt động tình dục của phụ nữ. Hôn nhân dị tính một vợ một chồng (monogamous heterosexual marriage) là một hình thức phổ biến và hiệu quả cho phép đàn ông nắm quyền kiểm soát cả hai mảng này. Bằng cách kiểm soát khả năng tiếp cận của phụ nữ tới những nguồn lực và hoạt động tình dục của họ, đàn ông đổi lại, có thể kiểm soát được cả khả năng lao động của phụ nữ, để phục vụ cho nhu cầu cá nhân và tình dục của họ cũng như mục đích nuôi nấng con cái. Sự phục vụ mà phụ nữ đem lại cho đàn ông, và cũng là điều giúp cho đàn ông được miễn khỏi rất nhiều nhiệm vụ không mấy thoải mái, thường xảy ra cả bên ngoài lẫn nội bộ gia đình… Nền tảng vật chất của chế độ phụ quyền, do đó, không chỉ được áp đặt đơn thuần lên việc nuôi nấng con cái trong gia đình mà còn lên tất các các cấu trúc xã hội mà cho đàn ông quyền kiểm soát sức lao động của phụ nữ”

Source: what is patriarchy – Kamla Bhasin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.