The W – Làn Sóng

Những con sóng nhỏ tạo thành làn sóng lớn, cùng hướng tới sự tự do, đa dạng và bình đẳng. Cá nhân được giải phóng khỏi định kiến xã hội, phát triển tiềm năng của bản thân và tự do thể hiện bản sắc bất kể giới tính.